privacystatement.jpg

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Az adatkezelő:

Név: Vacansoleil Hungária Kft.
Székhely és levelezési cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95. 2. em. 207.
Cégjegyzékszám: 01-09-278635
Nyilvántartó bíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-142151/2018
E-mail cím: hu-office@vacansoleil.com
Telefon: 06-1-870-0800

Jelen Adatkezelési Szabályzat a www.vacansoleil.hu honlapot igénybe vevők személyes adatainak kezelésével összefüggő adatvédelmi szabályokat tartalmazza. Az adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy adatkezelése megfelel a jelen Adatkezelési Szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott követelményeknek.

Az adatkezelés jogalapja

Adatkezelésre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján az érintett önkéntes hozzájárulása vagy kötelező adatkezelés esetén kerülhet sor. Adatkezelő az érintettek személyes adatait kizárólag az érintett önkéntes hozzájárulása alapján kezeli. Az adatkezelés tekintetében a www.vacansoleil.hu honlap használatával, illetve az adatok önkéntes megadásával kerül megadásra az érintett hozzájárulása. Az adatkezelő az általa kezelt adatokat harmadik személynek csak az érintett kifejezett hozzájárulása illetve hatóságok vagy más állami szervek által elrendelt kötelező adatszolgáltatás esetén adja ki. Adatkezelő kötelező adatszolgáltatás esetén minden esetben meggyőződik a kötelező adatszolgáltatás jogszerűségéről, és csak ezt követően adja ki az érintett személyes adatait, amelyről az érintettet tájékoztatja. Ilyen adatszolgáltatás, valamint az ebből származó következmények miatt az adatkezelő nem tehető felelőssé.

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja, hogy az adatkezelő az érintettek irányában fennálló, jogszabályon vagy szerződésen alapuló jogait vagy kötelezettségeit gyakorolja, az érintetteket azonosítsa, egymástól megkülönböztesse, az érintettek adatait statisztikai célra, az adatkezelő informatikai rendszerének fejlesztése céljából felhasználja, valamint az adatkezelő által az érintetteknek nyújtott szolgáltatásokat teljesítse, az ahhoz kifejezetten hozzájárulók számára hírlevelet küldjön, a nyújtott szolgáltatás színvonalát ellenőrizze. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat a jelen Adatkezelési Szabályzatban meghatározott adatkezelési céloktól eltérő célokra az érintett kifejezett hozzájárulása hiányában nem használhatja fel. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az adatkezelő a jelen Adatkezelési Szabályzatban meghatározott adatkezelés céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy adatainak felhasználását megtiltsa. Adatkezelő a személyes adatokat jogi kötelezettség teljesítése céljából, illetve az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

A kezelt személyes adatok köre

Adatkezelő kijelenti, hogy tiszteletben tartja ügyfelei bizalmas információit, és minden esetben arra törekszik, hogy a megrendelőre vonatkozó valamennyi adatot bizalmasan kezelje, és kizárólag saját munkájához használja fel azokat. A regisztráció és adatszolgáltatás önkéntes, azonban a foglaláshoz, valamint az utazási szerződés megkötéséhez feltétlenül szükséges. A megadott információkat harmadik félnek nem adja át. Az Adatkezelő az adatvédelmi elvek kialakításakor különös tekintettel vette figyelembe az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt és az 1998. évi VI. törvényt az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során. Csak olyan adat kezelhető, amely a jelen Adatkezelési Szabályzatban meghatározott cél elérésére alkalmas és csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig tart. Ilyen adatok különösen:

-           név,
-           születési dátum,
-           lakcím,
-           telefonszám,
-           e-mail cím.
-           utastársak neve, születési dátuma,
-           vészhelyzet esetén hívható telefonszám,
-           főfoglalóval kapcsolattartó személy neve.

Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért és helyességéért kizárólag az azt megadó személy felel. A rendszer működtetése során technikailag automatikusan rögzítésre kerülnek meghatározott adatok. Az adatkezelő. rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze az érintettek által megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal. Technikai adatoknak minősülnek az érintett számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá. A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja

- a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
- az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;
- annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;
- annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;
- a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és
- azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön. A látogatási adatok (IP cím, időpont, lekért oldal), melyeket az adatkezelő szervere rögzíti, egyedül a vásárlási szokások megismerését szolgálják, ezek az információk kizárólag statisztikai adatgyűjtés céljából kerülnek felhasználásra.

Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés a jelen Adatkezelési Szabályzatban meghatározott adatkezelési célok megvalósulásához elengedhetetlen ideig tart. Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat törli, ha az adatkezelése esetlegesen jogellenes, a törlést az érintett kifejezetten kéri, illetve az adatkezelés jelen Adatkezelési Szabályzatban meghatározott célja megszűnt.

Adatkezelés, adatfeldolgozás

Az adatokat az adatkezelő illetve adatkezelő munkatársai jogosultak megismerni, azokat közzétételre, illetve harmadik személyek részére átadásra nem kerülnek és csak a jelen Adatkezelési Szabályzatban meghatározott célokra használhatók fel. Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a szolgáltatások nyújtása, az elszámolás rendezése körében adatkezelő adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, könyvelő) igénybe vehet. Adatkezelő az adatfeldolgozó által adott utasítás jogszerűségéért felelősséget vállal. Az adatkezelő a következő adatfeldolgozókat veszi igénybe tevékenysége során:
Futárszolgálat:
Könyvelő:

Az érintett tudomásul veszi és elfogadja, hogy valamely szerződés megkötése előtt, illve megkötése során köteles az adatkezelő által meghatározott személyes adatait megadni.

Az érintett jogai

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél a tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban tájékoztatást ad. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak meghatározott esetekben tagadhatja meg. A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására milyen ok alapján került sor.

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

A személyes adatot törölni kell, ha a kezelése

- jogellenes;
- az érintett meghatározott feltételek teljesülésével együtt kéri;
- az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlés nem kizárt;
- az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának meghatározott határideje lejárt;
- azt a bíróság vagy azt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Hírlevél

Az adatkezelő a www.vacansoleil.hu honlapon lehetővé teszi az érintett számára a hírlevélre való feliratkozást. Az érintett a hírlevélre való feliratkozás során egyértelmű, kifejezett nyilatkozatával kéri a hírlevél részére történő küldését, amely csak akkor érvényes, ha az az érintettől származik és tartalmazza a nevét. Ennek érdekében az adatkezelő a hírlevélre való internetes feliratkozási felületen a kitöltött checkbox alkalmazását mellőzi. Adatkezelő a hírlevél igénybevétele során az érintett által megadott adatokat kezeli. Az érintett bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat a hírlevelek küldéséről a meghatározott e-mail címre küldött email üzenettel, illetve postai úton a Vacansoleil Hungária Kft. 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95. 2 emelet 207. címre küldött kérelemmel. Leiratkozás esetén az adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat törli a nyilvántartásából és további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg az érintettet. A leiratkozási kérelemnek az adatkezelő haladéktalanul eleget tesz. Az adatkezelő a hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik személy számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át.

Egyéb rendelkezések

Az adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Szabályzatot egyoldalúan - az érintettek egyidejű értesítése mellett – bármikor módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a www.vacansoleil.hu honlap további használatával a módosított Adatkezelési Szabályzat az érintett által elfogadásra kerül.

Bármilyen, az adatkezelő és érintett között az adatkezeléssel kapcsolatban felmerülő jogvita esetén az érintett lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék rendelkezik kizárólagos illetékességgel. Az érintett az esetleges adatkezelési panasza esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (postacím: 1530 Budapest, Pf. 5., székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., honlap: www.naih.hu, telefon: 06-1-391-1400, e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat.
 

Jelen Adatkezelési Szabályzat 2018. január 2. napjától érvényes.